Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sweethome24.pl

 

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 

1. Strona „www.sweethome24.pl” zwana dalej „sklepem internetowym sweethome24.pl” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo Sweet Home Anna Białas, z siedzibą: ul. Bartycka 24/26 lok. 107/109 w Warszawie 00-716.

2. Sklep internetowy sweethome24.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego sweethome24.pl są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej (Poza RP ceny dostaw są inne i ustalane indywidualnie w zależności od adresu dostawy).

3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.

4. Podane na stronach Sklepu internetowego ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia i obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają aktualny podatek VAT 23%.

6. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez nią towarów.

7. Serwer sklepu internetowego wysyła automatycznie wiadomość e-mail do klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za zaliczeniem pocztowym.

8. Klient ma 72 godziny na odesłanie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

9. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie w przypadku płatności "za pobraniem" oraz zapłaci za towar (liczy się termin wpływu pieniędzy na konto sklepu internetowego) – w przypadku zapłaty za towary w drodze przelewów tradycyjnych lub w drodze przelewów internetowych. Kwota musi się znaleźć na koncie sklepu nie później niż po 7 dniach od daty złożenia zamówienia.

10. Zamówiony towar jest wysyłany do klienta w ciągu 4 dni roboczych po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 9. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

11. Koszty oraz terminy dostaw znajdują się w zakładce „Dostawa”

12. Faktura VAT wysyłana jest z towarem (w przypadku formy płatności przedpłata) lub po dostarczeniu towaru na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia.

 

II. ZWROT PRODUKTU (odstąpienie od umowy sprzedaży)

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozdział 4 Prawo odstąpienia od umowy: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem objęcia w posiadanie produktu przez konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane tradycyjną pocztą na adres sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy. Po otrzymaniu formularza w formie elektronicznej, sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny] fax: [jeśli jest dostępny]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: (*)

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty przesyłki/zwrotu towaru poniesione przez konsumenta nie podlegają zwrotowi.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produkt, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, nie został zmontowany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu, ani nie nosi śladów użytkowania. Towar przedstawiany na stronach sklepu internetowego sweethome24.pl jako komplet, należy odesłać w całości.

 

III. REKLAMACJE

 

1. Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej i wysłania jej na adres sprzedawcy lub elektronicznej na adres e-mail: sklep@sweethome24.pl. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie przesłanego oświadczenia, w którym powinny być zawarte następujące informacje: - numer klienta - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość) - nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane - powód reklamacji

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar w pierwszej kolejności będzie podlegał procesowi naprawy, a jeśli usterka/wada produktu nie będzie możliwa do naprawienia, zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu, wycofania z produkcji), sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi w formie elektronicznej na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja została uznana sprzedawca skontaktuje się konsumentem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów.

5. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.sweethome24.pl Różnice mogą wynikać z innych ustawień, rozdzielczości czy innych parametrów komputera/urządzenia konsumenta.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez konsumenta jest sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień, świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez klienta w zgodzie z przepisami prawa w tym zakresie.

2. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że w procesie składania zamówienia niepodanie określonych danych, uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta, a tym samym złożenie zamówienia i jego realizację.

3. Każdy klient, który przekaże swoje dane osobowe sprzedawcy, ma prawo do ich dostępu i poprawiania, a także żądania ich usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z systemu sprzedażowego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadku nieuregulowania zobowiązań albo naruszenia obowiązujących przepisów prawa przez klienta, aż do momentu wyjaśnienia sprawy lub ustania zobowiązań. A w takich przypadkach dane osobowe niezbędne są do wyjaśnienia i ustalenia odpowiedzialności klienta.

5. Sprzedawca chroni dane przekazane przez klienta i dokłada wszelkich starań, żeby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu i do ich nieuprawnionego wykorzystania.

6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klientów dostawcom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, rozdzielczość, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

2. Złożenie zamówienia w sklepem internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

3. Zawartość strony www.aquastic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a właścicielem Sklepu internetowego sweethome24.pl z chwilą potwierdzenia przez klienta zamówienia.

7. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy sprzedawcą, a klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8. Sklep internetowy sweethome24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sweethome24.pl

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2018 r.

Skontaktuj się z nami
lub zgłoś problem tutaj.
SweetHome Bartycka 24/26 pawilon 107/109 Ravon00-716 Warszawa
e-mail napisz do nas
tel. 517 700 628530426923
fax
gg gg7695726
skype skypebiurosweethome
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel